Διάγνωση - παρέμβαση

1452581185

αξιολόγηση – παρέμβαση

Η ομάδα θεραπευτών στο εργαστήριο «ΚΥΚΛΟΣ» ακολουθεί προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης για την χρήση έγκυρων διαγνωστικών εργαλείων και την εφαρμογή αξιόπιστων θεραπευτικών μέσων. Η παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και να ακολουθεί τεχνικές και μέθοδες υψηλής αποδεικτικής αξίας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται επαγγελματική και δεοντολογική αρτιότητα με υψηλά σταθμά για όσους την αναζητούν. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις δοκιμασίες και τις μεθόδους / τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριό μας.

αξιολόγηση

Αθηνά τέστ

Αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό. Μέσω πολλών δοκιμασιών (ακουστικών, γραπτών, οπτικοκινητικών)  μας δίνει επαρκείς πληροφορίες για την σχολική ετοιμότητα του παιδιού και τους τομείς στους οποίους υστερεί. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας είναι ικανά να ορίσουν τους άξονες των στόχων και της προσέγγισης της θεραπείας.

Bayley-III

Το Bayley –ΙΙΙ είναι κλίμακας αξιολόγησης της ανάπτυξης για βρέφη και παιδιά από 0-42 μηνών. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να εντοπίσει τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση και να παράσχει πληροφορίες για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος. Το Bayley-ΙΙΙ αξιολογεί την ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων σε πέντε τομείς : την γνωστική λειτουργία, την επικοινωνία σε δεκτική και εκφραστική , την κίνηση του σώματος σε αδρή και λεπτή κινητικότητα ,την προσαρμοστικότητα και την κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου.

Preschool Language Scale-fourth edition (PLS4UK)

Το PLS4UK είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης σχεδιασμένο για χρήση σε παιδιά από την γέννησή τους έως και την ηλικία των 6,5 ετών. Αξιολογεί δύο κατηγορίες της γλώσσας/του λόγου που είναι η ακουστική κατανόηση και η εκφραστική επικοινωνία. Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιείται για να αξιολογήσουμε σε τι βαθμό κατανοεί τον λόγο ένα παιδί , ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πόσο καλά επικοινωνεί ένα παιδί με τους γύρω του.

παρέμβαση

Bobath – NDT   (neuro developmental treatment) – νευροεξελικτική αγωγή NDT - Bobath

Η Νευροεξελίκτική Αγωγή (NDT – Bobath) αποτελεί προσέγγιση για την νευρο-αποκατάσταση με εφαρμογή στην αξιολόγηση και στην παρέμβαση. Χρησιμοποιείται ευρύτερα παγκοσμίως για την αποκατάσταση παιδιών  με νευρο-μυϊκές διαταραχές (εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα, μυοπάθεια, κρανιοεγκεφαλική κάκωση). Στόχος της παρέμβασης είναι να προάγει  κινητική μάθηση  στο παιδί σε διαφορετικά περιβάλλοντα βελτιώνοντας έτσι τη συμμετοχή και τη λειτουργία του . Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική και ακολουθείται από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές.

EFS early feeding skills – πρώιμες δεξιότητες σίτισης

Το EFS αναπτύχθηκε για να εκτιμηθεί η ετοιμότητα του (πρόωρου) βρέφους με δυσκολίες σίτισης. Η παρέμβαση στα βρέφη στο μεταβατικό στάδιο σίτισης (καθετήρας) πρέπει  να σχεδιαστεί ατομικά για το κάθε βρέφος σύμφωνα με τις ανάγκες του. Με το EFS καταγράφει ο θεραπευτής τις δεξιότητες του μωρού που ήδη απέκτησε ή πρέπει ακόμα να αναπτύξει. Έτσι χαρτογραφείται η ετοιμότητα του βρέφους ως προς τη στοματική σίτιση και προσαρμόζεται η παρέμβαση στα μέτρα του μωρού.

Floortime (DIR model)

Το floortime είναι ένα μοντέλο παρέμβασης το οποίο βασίζεται στο γεγονός ότι το παιδί μπορεί να αναπτύξει και να δομήσει ένα μεγαλύτερο κύκλο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μ' έναν ενήλικα σύμφωνα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Θεραπευτές, γονείς και παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες που απολαμβάνει το παιδί. Στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να φτάσουν τα έξι αναπτυξιακά ορόσημα για συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη. Αυτά είναι: αυτορρύθμιση και ενδιαφέρον για τον κόσμο, οικειότητα και εμπλοκή στις ανθρώπινες σχέσεις, αμφίδρομη επικοινωνία, σύνθετη επικοινωνία, συναισθηματικές ιδέες και συναισθηματική σκέψη.

Intensive interaction - εντατική αλληλεπίδραση

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μία μέθοδος που απευθύνεται σε άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές. Είναι μια διαδικασία η οποία βοηθά τα άτομα να σχετιστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους ανθρώπους γύρω τους. Βασίζεται στους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η επικοινωνία. Απευθύνεται σε άτομα που μπορεί να βρίσκονται στο προγλωσσικό στάδιο, άτομα που είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς, άτομα με πολλαπλές, σοβαρές και κάθε τύπου μαθησιακές δυσκολίες και σε άτομα με διαταραχές αυτιστικού

Makaton

Είναι πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας με ομιλία, νοήματα και σύμβολα που προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού. Χρησιμοποιείται σε αναπτυξιακές ή νευρολογικές διαταραχές.

Oral myofunctional therapy  - Μυολειτουργική θεραπεία

Η μυολειτουργική θεραπεία είναι μια δομημένη και εξατομικευμένη θεραπεία, που αφορά την αντιμετώπιση των μυολειτουργικών διαταραχών του στοματοπροσωπικού συστήματος. Η θεραπεία έχει ως σκοπό τη βελτίωση και την εξάλειψη των λανθασμένων κινήσεων, καθώς και την ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων που αφορούν τη σωστή μάσηση, κατάποση, αναπνοή και ομιλία.

PCI

Το Palin PCI parent child interaction – αλληλεπίδραση μεταξύ γονιού παιδιού

Είναι μέθοδος πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό. Σκοπεύει στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των γονέων ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την φυσιολογική ροή ομιλίας του παιδιού τους και να κατανοήσουν την πολυπαραγοντική φύση του τραυλισμού. *( αφορά κυρίως παιδιά προσχολικής ηλικίας)

PECS

picture exchange communication system - σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων

Είναι μέθοδος ενισχυτικής- εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές ή περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Μέσω ανταλλαγής εικόνων τα άτομα διδάσκονται πώς να εκφράζουν αυτό που επιθυμούν στους συνομιλητές τους.

SIMATA

Signs make talk

Πολύαισθητηριακά ερεθίσματα ξεχωριστά για κάθε φώνημα. Το παιδί κατανοεί τον τόπο, τον τρόπο και την ηχηρότητα ή μη των φωνημάτων. Χρησιμοποιείται επιτυχώς σε παιδιά με λεκτική δυσπραξία, αρθρωτικές-φωνολογικές διαταραχές, μαθησιακές διαταραχές ή/και δυσλεξία, και σε παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Έχει αναπτυχτεί από τη θεραπευτική ομάδα του εργαστηρίου ΚΥΚΛΟΣ

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children. Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού / παιδιών με διαταραχές επικοινωνίας

Το TEACCH είναι πρόγραμμα εναλλακτικής / δομημένης εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας. Με την χρήση οπτικοποιημένου υλικό στοχεύει στη δόμηση του ημερήσιου προγράμματος , του σχολικού και των δραστηριοτήτων. Είναι εξατομικευμένο και μπορεί να επιδράσει εντυπωσιακά στη συμπεριφορά και στην επικοινωνία του μαθητή.

SOFFI

Supporting Oral Feeding in Fragile Infants

Μεθοδολογία για την αξιολόγηση και παρέμβαση στοματικής σίτισης για την ομάδα των βρεφών με ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη στοματική σίτιση.

Αναξιμάνδρου 57
ΤΚ: 50122
Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
+30 2310 320 619